Pagbibinyag ng dating daan nigeria dating site for sugar mummy

Rated 4.22/5 based on 722 customer reviews

Gayunman, ang mga pagkakawanggawang ito ng organisasyon ay natatabunan ng mga maling doktrina.Itinuturo ng MCGI ang sariling bersyon nito ng dosetismo.Tinatawag ni Soriano ang kanyang sarili na “Ang Pantas na Tao,” “Ang Lumalakad na Bibliya,” “Makabagong Jeremias,” “Ang Itinalaga,” at “Siya na may hawak ng Susi.” Si Soriano ay nakatira sa labas ng Pilipinas mula noong 2005 dahil sa mga kasong paninirang puri at akusasyon ng panggagahasa sa isang lalaking miyembro.Ipinakikilala ni Soriano ang kanyang sarili bilang “ang pinakamatinong mangangaral sa lahat ng panahon.” Ginagamit ni Soriano ang telebisyon, radyo at internet at ang paraan ng pagtuturo na “tanong at sagot” upang ipakalat ang kanyang katuruan.

Hindi naniniwala si Soriano sa doktrina ng Trinidad, sa halip, pinaniniwalaan niya na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu ay “tatlong kapangyarihan ng Diyos sa langit.” ayon kay Soriano hindi magkakapantay ang Ama ang Anak at ang Banal na Espiritu.Rose refused to marry even though her parents wanted her to.She had such a great love for Jesus that when she talked about Him, her face glowed and her eyes sparkled.Ang Dating Daan ay dapat na ituring na isang kulto sa loob ng Kristiyanismo dahil sa pagtanggi nito sa ilang katuruan ng Bibliya at sa pagiging eksklusibo nito.Si Eliseo Soriano, na tinatawag na “Brother Eli” ng kanyang mga miyembro, ay dating disipulo ni Nicolas Perez, ang nagtatag at punong ministro ng Iglesya ng Diyos kay Kristo Hesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan, isang organisasyong panrelihiyon na humiwalay sa Iglesia ni Kristo na itinatag naman ni Felix Manalo.

Leave a Reply